முழுகாப்பு - Feb 2011

                                நமது      இரணியல்  கீழத்தெரு    ஸ்ரீசிங்க   ரட்சக    விநாயகர்   கோவிலில்    பிப்ரவரி  14-ம்  தேதி   திங்கள்

                 கிழமையன்று   விநாயகருக்கு   முழுகாப்பு  மிக  சிறப்பாக  செய்யப்பட்டது.    பின்னர் திரு. ரவீந்திரன் & கலாவதி

                 குடும்பத்தினரால் கோவில் ஊழியர்களுக்கு வஸ்திர தானம் வழங்கப்பட்டது.

                                                                     முழுகாப்பு நடத்தியவர்     -  திரு.ரவீந்திரன் & கலாவதி (Chennai)

 

Back

 


 

Email

Designed and Developed by

இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய
ஸ்ரீசிங்கரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்