முத்தாரம்மன் கோவில் கொடை - 2013

மூன்றாவது நாள் - கொடை விழா

                                நமது     இரணியல்   கீழத்தெரு   செட்டு  சமுதாய   ஸ்ரீசிங்க   ரட்சக விநாயகர்  கோவிலில்  அமைந்துள்ள

               முத்தாரம்மன்    கோவிலில்    கொடைவிழா   மூன்று    நாட்கள்   மே   மாதம்  13-ம்  தேதி  திங்கள்  கிழமை   முதல்

               மே   மாதம்  15-ம்   தேதி   புதன்கிழமை   வரை   மிக  சிறப்பாக  நடைபெற்றது.   அக்கொடை  விழாவிற்காக  நமது 

               கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய  மக்கள் அனைவரிடமும்  நன்கொடை பெறப்பட்டது.  அதன் வரவு செலவு விவரங்கள்

               நமது இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 

1. ரசீது புத்தகம் வரவு

2. வரவு - செலவு விவரங்கள்

 

 சுபம்

இப்படிக்கு

விழா குழுவினர்,

 

Back

 

 

Email

Designed and Developed by

இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய
ஸ்ரீசிங்கரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்