காவடி முருகன் - 2013

       

                           1188-ம்  (2013) வருட    காவடி    கெட்டு    விழாவிற்காக    காவடி   முருகனை    தேர்ந்தெடுக்கும்    குலுக்கல்

            14-12-2012  வெள்ளிகிழமை  அன்று   நமது    இரணியல்   கீழத்தெரு   செட்டு   சமுதாய   ஸ்ரீசிங்க   ரட்சக   விநாயகர்

            தேவஸ்தானத்தில்   வைத்து   நடைபெற்றது.   இதில்   2  காவடி   முருகன்கள்   அவர்களின்  விருப்பத்தின்  பேரில்

            தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.   காவடி  முருகன்கள்  பெயர்  விவரம்  பின்வருமாறு

                                                                                            

                                                                                                                         

                                       திரு.S.பொன்னப்பதாஸ்                                                                 திரு.T. பொன்னப்பதாஸ்

                                                நாகர்கோவில்                                                                                   நாகர்கோவில்

 

                              மேலும்  இளைஞர் அணியிலிருந்து 2 உறுப்பினர்கள் அவர்களின் விருப்பத்தின் பேரில் வேல்காவடி

முருகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.  அவர்களின் விவரம் பின்வருமாறு

                                                                                                                                                    

                                             R.S.சிவகணேஷ்                                                                                  R. கோகுல்                                                                    

                                              S/O. G.ரமேஷ்                                                                             S/O. K. ரவீந்திரன்

                                      கீழத்தெரு, இரணியல்                                                                கீழத்தெரு, இரணியல்

 

                             காவடி     கெட்டு    விழாவானது     பிப்ரவரி  16,  2013     சனிகிழமை    அன்று     நடைபெற உள்ளது.     நமது

                சமுதாய  மக்கள்  அனைவரும்  தவறாது  இவ்விழாவில்  கலந்து  கொண்டு  முருகன் அருள் பெற்று செல்லுமாறு

                அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

 

Back

 


 

Email

Designed and Developed by

இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய
ஸ்ரீசிங்கரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்