அழைப்பிதழ்கள்

tr>

வ.எண்

பொருள் 

நாள் 

நேரம் 

இடம்

2021-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
           
3 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 17-Feb-2021 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 17-Feb-2021 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1 வருஷாவருஷம் அழைப்பிதழ் 24-Jan-2021 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2020-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
           
3 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 28-Feb-2020 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 28-Feb-2020 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1 வருஷாவருஷம் அழைப்பிதழ் 04-Feb-2020 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2019-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
11 கார்த்திகை சிறப்பு அழைப்பிதழ்   17-Nov-2019 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
10 பொது கூட்ட அழைப்பிதழ் 03-Nov-2019 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
9 A-வகுப்பு கூட்ட அழைப்பிதழ் 03-Nov-2019 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
8 தியானேஸ்வரர் அன்னாபிஷேகம் 12-Nov-2019 பகல் 12 மணி ஒடுப்பறை நாகரம்மன் கோவில், இரணியல் View
7 விநாயகர் சதுர்த்தி விழா 2019 - அழைப்பிதழ் 02-Sep-2019 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
6 ஆடி நிறை 2019 - அழைப்பிதழ் 15-Aug-2019   ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
5 சித்திரை ஆயில்யம் - 2019 அழைப்பிதழ் 12-May-2019 ஒடுப்பறை நாகரம்மன் கோவில், இரணியல் View
4 ராகு - கேது பூஜை அழைப்பிதழ் 14-Apr-2019   ஒடுப்பறை நாகரம்மன் கோவில், இரணியல் Vieww
3 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 10-Feb-2019 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 10-Feb-2019 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1 வருஷாவருஷம் அழைப்பிதழ் 17-Jan-2019 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2018-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
12 கார்த்திகை சிறப்பு அழைப்பிதழ்   17-Nov-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
11 பொது கூட்ட அழைப்பிதழ் 4-Nov-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
10 A-வகுப்பு கூட்ட அழைப்பிதழ் 4-Nov-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
9 தியானேஸ்வரர் அன்னாபிஷேகம் 24 - Oct-2018 பகல் 12 மணி ஒடுப்பறை நாகரம்மன் கோவில், இரணியல் View
8 குரு பகவான் பூஜை 04-Oct-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
7 விநாயகர் சதுர்த்தி விழா 2018 - அழைப்பிதழ் 13-Sep-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
6 ஆடி நிறை 2018 - அழைப்பிதழ் 15-Aug-2018 7:45 A.M ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
5 முத்தாரம்மன் கோவில் கொடைவிழா அழைப்பிதழ் - 2018 13, 14,மற்றும் 15-May-2018   ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
4 முத்தாரம்மன் கோவில் கொடை முன்னறிவிப்பு அழைப்பிதழ் - 2018 08-may-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
3 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 20-Feb-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 20-Feb-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1 வருஷாவருஷம் அழைப்பிதழ் 27-Jan-2018 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2017-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
5 விநாயகர் சதுர்த்தி 2017 - அழைப்பிதழ் 25-Aug-2017 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
4 ஆடி செவ்வாய் 2017 - அழைப்பிதழ் 12-Aug-2017 6:30 P.M ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
3 ஆடி நிறை 2017 - அழைப்பிதழ் 30-July-2017 7:00 A.M ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 01-Mar-2017 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 01-Mar-2017 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2016-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
5 பொது கூட்ட அழைப்பிதழ் 6-Dec-2016 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
4 A-வகுப்பு கூட்ட அழைப்பிதழ் 6-Dec-2016 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
3 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 13-Feb-2016 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 13-Feb-2016 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1

திருச்செந்தூர் புதிய கட்டிடம் திறப்பு விழா

20-Jan-2016 காலை 10:00 மணி திருச்செந்தூர் View
2015-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
7 A-வகுப்பு கூட்ட அழைப்பிதழ் 01-Nov-2015 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
6 பொது கூட்ட அழைப்பிதழ் 01-Nov-2015 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
5 தியானேஸ்வரர் அன்னாபிஷேகம் அழைப்பிதழ் 27-Oct-2015 மாலை 5:30 மணி ஒடுப்பறை நாகரம்மன் கோவில், இரணியல் View
4 புதிய கட்டிடம் அடிக்கல் நாட்டு விழா அழைப்பிதழ் -திருச்செந்தூர் 27-Aug - 2015 திருச்செந்தூர் View
3 முத்தாரம்மன் கோவில் கொடை முன்னறிவிப்பு அழைப்பிதழ் - 2015 23-May-2015 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு 23-Feb-2015 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
1 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 23-Feb-2015 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
2014-ம் ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்கள்
7 பொது கூட்ட அழைப்பிதழ் 4-Nov-2014 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
6 A-வகுப்பு கூட்ட அழைப்பிதழ் 4-Nov-2014 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
5 கார்த்திகை சிறப்பு அழைப்பிதழ்   17-Nov-2014 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல் View
4 முத்தாரம்மன் கோவில் - சிறப்பு பூஜை - 2014 12 மற்றும் 13 May 2014 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் View
3 சித்திரை ஆயில்யம் - 2014 7-May-2014 ஒடுப்பறை நாகரம்மன் கோவில், இரணியல் View
2 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு         6-Feb-2014

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
1 காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் 6-Feb-2014 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்  View
2013-ம் ஆண்டு அழைப்பிதழ்கள்
வ.எண் பொருள்  நாள்  நேரம்  இடம்

5

கார்த்திகை சிறப்பு அழைப்பிதழ் 15-Nov-2013 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே, இரணியல்

View

4

முத்தாரம்மன் கோவில் கொடைவிழா அழைப்பிதழ்

13, 14,மற்றும் 15-May-2013

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

3

காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு

16-Feb-2013

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

2

காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ்

16-Feb-2013

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

1

கும்பாபிஷேகம் அழைப்பிதழ்

22-Jan-2013

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல்

View

2012-ம் ஆண்டு அழைப்பிதழ்கள்

வ.எண்

பொருள் 

நாள் 

நேரம் 

இடம்

10

கும்பாபிஷேக பரிகார பூஜை

17-Dec-2012

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

9

கார்த்திகை சிறப்பு - அழைப்பிதழ்

16-Nov-2012

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

8

சித்திரை ஆயில்ய விழா - அழைப்பிதழ்

30-Apr-2012

 

ஒடுப்பறை நாககரம்மன் கோவில்,  இரணியல் 

View

7

கும்பாபிஷேக தொடக்கவிழா - அழைப்பிதழ்

26-Apr-2012

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

6

பொதுக்கூட்டம் அழைப்பிதழ்

12-Feb-2012

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

5

A- வகுப்பு பொதுக்கூட்டடம்  

12-Feb-2012

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

4

ஒடுப்பறை புதிய மேற்கூரை திறப்புவிழா அழைப்பிதழ்

12-Feb-2012

 

ஒடுப்பறை நாககரம்மன் கோவில்,  இரணியல் 

View

3

வருஷாவருஷம் - 2012 அழைப்பிதழ்

3-Feb-2012

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

2

காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு

26-Feb-2012

 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

1

காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ்

26-Feb-2012

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

2011-ம் ஆண்டு அழைப்பிதழ்கள்

வ.எண்

பொருள் 

நாள் 

நேரம் 

இடம்

6

கார்த்திகை சிறப்பு - அழைப்பிதழ்

17-Nov-2011

 

 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

5

ஆடி நிறை விழா

04-Aug-2011

7:00 AM

 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

4

ஆடி செவ்வாய்

Every Tuesday in Aadi Month

7:00PM 

 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

3

ஆயில்யம் அழைப்பிதழ்

10-May-2011

 ஒடுப்பறை நாகரம்மன் கோவில், இரணியல்

View

2

காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ் - அன்னதானகுழு

09-Feb-2011

 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

1

காவடிகெட்டு அழைப்பிதழ்

09-Feb-2011

 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

2010 - ம் ஆண்டு அழைப்பிதழ்கள்

வ.எண்

பொருள் 

நாள் 

நேரம் 

இடம்

1

பொதுக்கூட்டம்

19-Dec-2010

4:00PM 

 ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

2

A-வகுப்பு பொதுக்கூட்டம்

19-Dec-2010

3:30 PM 

ஸ்ரீ.சி.ர.வி.தே. இரணியல் 

View

 

Back

[footer.htm]