ஒடுப்பறை விழா - 2-வது ஞாயிறு - தை 2011

                                    நமது   இரணியல்  கீழத்தெரு  செட்டு  சமுதாய  ஸ்ரீசிங்க  ரட்சக  விநாயகர்  தேவஸ்தான  ஒடுப்பறை

             நாகரம்மன்   கோவிலில்   ஒவ்வொரு   தமிழ்   மாத   இரண்டாவது  ஞாயிற்று  கிழமையும்  இரணியல்  கீழத்தெரு

            செட்டு   சமுதாய   அன்பர்களால்   சிறப்பு   பூஜையும்,   அன்னதானமும்    நடத்தப்பட்டு   வருகிறது.     இந்த   வருட

            துவக்கத்தில்    தை    மாதம்    இரண்டாவது    ஞாயிற்றுகிழமையான    23-01-2011    அன்று   ஒடுப்பறை   நாகரம்மன்

            கோவிலில்  மதியம்  1:30  மணி   அளவில்  சிறப்பு  பூஜையும்,  மதியம்  2:15  மணி  அளவில்  அன்னதானமும்  மிக

            சிறப்பாக நடைபெற்றது.

 

                                    

                                     

                                      

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                                                          

                               மேற்க்குறிப்பிட்ட  சிறப்பு   பூஜையும்,   அன்னதானமும்   இனி   ஒவ்வொரு   தமிழ்   மாத   இரண்டாவது

            ஞாயிற்று  கிழமையும்  இரணியல்  கீழத்தெரு  செட்டு  சமுதாயத்தால்  நடத்த  பட  இருக்கிறது.    இந்த  விழாவை

            நடத்த   விரும்பும்   இரணியல்   கீழத்தெரு   செட்டு    சமுதாய   அன்பர்கள்   ஸ்ரீ. சி. ர. வி.  தேவஸ்தான    தலைவர்

;           திரு .  C. விஜயகுமார்      ( Mobile  :  9443426489 )        அல்லது        ஸ்ரீ. சி. ர. வி.        தேவஸ்தான          செயலாளர் 

            திரு. N. சிவசுப்பிரமணியபிள்ளை     ( Mobile : 9489817695 )     அவர்களை    தொடர்பு    கொள்ளுமாறு    அன்புடன்  

            கேட்டு   கொள்கிறோம்

Back


 

Email

Designed and Developed by

இரணியல் கீழத்தெரு செட்டு சமுதாய
ஸ்ரீசிங்கரட்சக விநாயகர் தேவஸ்தானம்